BROSZURA INFORMACYJNA w związku z wejściem przepisów RODO

BROSZURA INFORMACYJNA

 

Administrator danych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), Informujemy że administratorem Państwa danych jest:

DĄBROWSCY SP Z O.O. ZABRZE UL. WOLNOŚCI 59, aktualny kontakt z administratorem:  biuro@dabrowscy.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów, marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy.

 

Prawa osoby której dane dotyczą

Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

 

Posiadane dane osobowe

Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, telefon

 

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będzie DĄBROWSCY SP Z O.O. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 59 . Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem oraz instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. do Szwajcarii, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych.

 

Profilowanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

 

WZÓR KLAUZULI ZGODY:

 

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższym przez DĄBROWSCY SP Z O.O. z siedzibą w  Zabrzu ul. Wolności 59 . Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Data: ______________________________Podpis Klienta: ___________________________________

 

Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DĄBROWSCY SP Z O.O  a także od podmiotów przetwarzających które w imieniu DĄBROWSCY SP Z O.O  będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Data: ______________________________Podpis Klienta: ___________________________________

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez DĄBROWSCY SP Z O.O  a także przez podmioty przetwarzające które w imieniu DĄBROWSCY SP Z O.O  będą przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

 

Data: ______________________________Podpis Klienta: ___________________________________

Inne aktualności
Piknik Dacii - już 8 czerwca zapraszmy do Salonów Dacii Dni Renault
Pokaż wszystkie aktualności